MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) w trybie: przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

Propianoforte Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 19,
05-092 Łomianki-Dąbrowa
za kwotę 78 354,48 zł brutto.

Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 348136 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury
przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż pieca centralnego
ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymianę rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu i mapy dla celów projektowych została wybrana oferta pani Anny Zarewicz zamieszkałej w miejscowości Kozerki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymianę rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu i mapy dla celów projektowych.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeum-drozdowo.pl

Piątnica: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie Numer ogłoszenia: 258902 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia "100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury", priorytet: "Infrastruktura kultury" została wybrana oferta Pani Anny Zarewicz zamieszkałej w Kozerkach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Additional information