MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Park przy Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr KL.WKZ – 5340/25/85 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dn. 17.12.1985r.  jako XIX-wieczne założenie parkowe.

1. Właścicielem i Zarządcą parku jest Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

2. Teren parku służy do wypoczynku, prowadzenia zajęć edukacyjnych i jako ciąg pieszy.

3. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

4. W celu zachowania walorów zabytkowych oraz wypoczynkowo – rekreacyjnych parku a także zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenie parku zobowiązuje się do:

-  korzystania z parku w określonych godzinach tj. od 1 października do 30 kwietnia: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00, w soboty i niedziele 10:00 – 18:00; od 1 maja do 30 września: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 21:00, w soboty i niedziele 10:00 – 21:00,

-  przestrzegania porządku i czystości,

-  poszanowania istniejących urządzeń,

-  poszanowania żyjących na terenie parku dzikich zwierząt,

-  stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie parku.

5. Na terenie parku zabrania się:

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych,

-  niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu za wyjątkiem prowadzonych przez Zarządcę parku planowych zabiegów utrzymaniowych i pielęgnacyjnych,

-  niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli,

-  zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,

-  biwakowania, grillowania, palenia ognisk,

-  płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt,

-  powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy parku,

-  wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów m. in. rowerów (z wyłączeniem sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ruchową),

-  handlu i usług bez zezwolenia Zarządcy parku,

-  umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Zarządcy parku,

-  organizowania imprez bez zgody Zarządcy parku,

-  wchodzenia do zbiornika wodnego,

-  pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych w pobliżu zbiornika wodnego,

- wprowadzania psów.

6. Zarządca parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie parku.

7. Na teren parku obowiązuje zakaz wstępu podczas silnych wiatrów i burz.

8. Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.

9. Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega karom przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Wykroczeń.

10. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Zarządcy parku.

Dyrektor Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie

Additional information