MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Szanowni Państwo

Zamawiający przekazuje poniżej informacje, dot.: postępowania konkursowego na: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Piątnica: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 200166 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie konkursowe na „opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie”poprzedzające wybór wykonawcy dokumentacji projektowej o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ponieważ:

w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. 2014-06-09, godz. 12:00 nie wpłynął żaden wniosek.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury”, została wybrana oferta Pani Anny Zarewicz zamieszkałej w Kozerkach.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie", została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kuleszy zamieszkałego w Białymstoku.

Additional information