MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury”, została wybrana oferta Pani Anny Zarewicz zamieszkałej w Kozerkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny. Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Anna Archacka

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

Drozdowo, 05.03.2014 r.

Additional information