MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piątnica: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 200166 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-drozdowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, poprawnej pod względem prawnym i konserwatorskim, spójnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz projektów aranżacji wystaw stałych Muzeum. Opracowania te stanowią pierwszą część zadania pn: Przywracanie blasku Dworowi Lutosławskich modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczekuje się, że nowa koncepcja usunie niedogodności, które w chwili obecnej mają miejsce oraz uwzględni dostosowanie budynku Muzeum dla osób niepełnosprawnych - z dysfunkcjami wzroku, słuchu, na wózkach inwalidzkich. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Muzeum Przyrody w Drozdowie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektów aranżacji wystaw stałych Historycznej , Ssaki Kotliny Biebrzańskiej , Podwodny świat pięciu kontynentów - projekty te będą następnie stanowić podstawę do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej niezbędnej do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i realizację inwestycji. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w dacie przekazania dokumentacji przepisami, pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę. (Konkurs nie obejmuje projektów remontu elewacji budynku). Wykonanie całkowitej dokumentacji będącej przedmiotem konkursu finansowane jest z dwóch źródeł: projekty koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, szczegółowa dokumentacja aranżacji wystaw oraz kompleksowe dokumentacje techniczne: projektów budowlano-wykonawczych instalacji elektrycznej, wod.kan., c.o., wentylacji wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi, finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany łączny koszt wykonania wymienionej dokumentacji nie może przekroczyć kwoty 107.184,00 złotych netto. projekt architektoniczno-konstrukcyjny (budowlany i wykonawczy) - z wyłączeniem projektów remontu elewacji - finansowany jest ze środków własnych. Organizator konkursu nie podaje kwoty, jaką przewidział na ten cel; będzie ona uzależniona również od zakresu zmian architektonicznych przewidzianych w zwycięskiej koncepcji. Koncepcja rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych dotyczy całości budynku Dworu Lutosławskich przy ul. Głównej 38 w Drozdowie, tzn. : piwnicy, parteru, I piętra oraz poddasza. W koncepcji funkcjonalno - przestrzennej oraz projektach aranżacji wystaw uwzględnione powinny zostać zagadnienia opisane w załącznikach do Regulaminu: - stan istniejący Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz sugerowane wytyczne programu funkcjonalno-użytkowego, - zalecenia konserwatorskie, - ramowe scenariusze wystaw. Rozwiązania opisane jako Sugerowane wytyczne programu funkcjonalno-użytkowego mogą być skorygowane przez autora projektu na etapie projektowania. Ponieważ przygotowane zostały bez udziału architekta, być może niektóre z zawartych treści nie będą możliwe do zrealizowania z powodu barier architektonicznych, przepisów konserwatorskich, p. poż itp. Organizator Konkursu zastrzega sobie, na etapie projektowania, możliwość zmian i uszczegółowienia koncepcji merytorycznej; dopuszcza się również zmiany i uszczegółowienia treści scenariuszy wystaw. Zalecenia konserwatorskie odnoszą się do wcześniejszych propozycji, stąd zamieszczone są tam również odpowiedzi, które w obecnych planach Muzeum nie są uwzględnione (np. budowa oranżerii). Organizatorowi konkursu zależy na zachowaniu historycznego klimatu wnętrz. Z tego powodu aranżacja wystaw przyrodniczych na parterze budynku powinna również nawiązywać do stylistyki XIX wiecznej, a współczesne rozwiązania techniczne stosowane w muzealnictwie należy uwzględniać w bardzo wyważony sposób. Dokumentacja konkursowa może zostać uszczegółowiona przez Uczestnika Konkursu na etapie realizacji zadania, jednak na etapie pracy konkursowej powinna pokazywać podstawowe elementy ekspozycji, sposób wykonania itp. w stopniu wystarczającym do stwierdzenia czy przedstawione rozwiązania są zgodne z ogólną koncepcją i są możliwe do zrealizowania..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9, 71.20.00.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w niniejszym Regulaminie. 1.2 W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w terminie określonym w rozdz. IV pkt. 1, ppkt. 1.2 złożą w siedzibie Organizatora Konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie i zostaną do niego dopuszczeni przez Sąd Konkursowy. 1.3 Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. 1.4 Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności łącznie z innym Uczestnikiem Konkursu. 2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełnią warunki, określone w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. warunki dotyczące: 2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, i w tym względzie złożą stosowne oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4; 2.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, i w tym względzie złożą stosowne oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4; 2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i w tym względzie złożą stosowne oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4; 2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, i w tym względzie złożą stosowne oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4; 2.5 uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i w tym względzie złożą stosowne oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2. 3. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie Uczestnicy wykazują spełnienie warunku określonego w ppkt. 2.5 samodzielnie, natomiast warunków określonych w ppkt. 2.1 do 2.4 łącznie. 4. Organizator dokona oceny spełniania przez Uczestników warunków udziału w Konkursie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń przy użyciu formuły spełnia/ nie spełnia. 5. Uczestnicy Konkursu składają wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w Konkursie: 5.1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z załącznikiem 1 do Regulaminu Konkursu; 5.2 pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku, oświadczeń i dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru ; 5.3. oświadczenie Uczestnika konkursu o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu; 5.4 oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu; 5.5 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 P.z.p., albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Konkursu; 5.6 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia do udziału w Konkursie. 7. Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. funkcjonalność proponowanych rozwiązań - 30

 • 2. walory estetyczne - 30

 • 3. innowacyjność w proponowanych rozwiązaniach - 10

 • 4. walory poznawcze i edukacyjne ekspozycji - 10

 • 5. kontekst miejsca - 10

 • 6. cena wykonania projektów oraz koszt realizacji inwestycji - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 23.06.2014, godzina 12:00.

 • Miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica , sekretariat, strona internetowa www.muzeum-drozdowo.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 23.06.2014, godzina 12:00.

 • Miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica , sekretariat,.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 14/07/2014.

 • Miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica , sekretariat,.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: Organizator Konkursu przyzna nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki z wybranym przez siebie Uczestnikiem Konkursu, którego praca konkursowa została najwyżej oceniona. Organizator Konkursu nie przewiduje wypłacenia nagród pieniężnych lub wydania nagrody rzeczowej. Wynagrodzenie w ramach umowy zawartej w trybie negocjacji z wolnej ręki stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wybranej Pracy Konkursowej, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie..

Załączniki do pobrania:

Wyjaśnienie do Regulaminu konkursu 3

Wyjaśnienie do Regulaminu konkursu 1

Uzupełnienie załącznika do Regulaminu 1

Regulamin

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał nr 9 Wykaz eksponatów

zał. nr 9 rzut piwnic

zał. nr 9 rzut parteru

zał. nr 9 rzut piętra

zał. nr 9 rzut poddasza

zał. nr 9 rzut dachu

zał. nr 9  przekrój

zał. nr 9 elewacja południowa

zał. nr 9 elewacja zachodnia

zał. nr 9 elewacja wschodnia

zał. nr 9 elewacja południowa

Zał. 10/1

Zał. 10/2

{phocadownload view=category|id=1|text=Zał 11 FOTO|target=s}

zał. nr 11 scenariusz przykładowej wystawy historycznej

 {phocadownload view=category|id=3|text=Zał. 11 wystawa historyczna scenariusz|target=s}

zał. nr 11 gabinet biblioteczny - regały

zał. nr 11 scenariusz ramowy podwodny świat

{phocadownload view=category|id=4|text=Zał. 11 podwodny świat zdjęcia|target=s}

zał. nr 11 szkic sytuacyjny zmian

{phocadownload view=category|id=5|text=Zał. nr 11 wystawa przyrodnicza foto|target=s}

{phocadownload view=category|id=6|text=Zał. nr 11 wystawa ssaki|target=s}

{phocadownload view=category|id=9|text=Zał. nr 11 wystawa szaty roślinne|target=s}

zał. nr 12 fot. archiwalna ganku 1

zał. nr 12 fot. archiwalna ganku 2

zał. nr 13 wytyczne

zał. nr 13 stan istniejący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Additional information