MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia "100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury", priorytet: "Infrastruktura kultury" została wybrana oferta Pani Anny Zarewicz zamieszkałej w Kozerkach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Additional information