MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 348136 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.
    Adres strony internetowej zamawiającego:  www.muzeum-drozdowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Głównej 38, działka nr 696, gm. Piątnica. Zadanie obejmuje:

1. Wykonanie projektu na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w którym znajduje się pomieszczenie kotłowni i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej mającej na celu pokrycie zapotrzebowania ciepła technologicznego dla 3 budynków (Muzeum Przyrody, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ośrodek Zdrowia) oraz wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiającego. Wizja lokalna wymagana jest ze względu na charakter budynku, w którym znajduje się pomieszczenie kotłowni w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac. W przypadku braku wizji lokalnej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i za złe oszacowane oświadczenie woli Wykonawcy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Wizji należy dokonać w obecności pracownika Muzeum Przyrody w Drozdowie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Gabarytowo kocioł c.o. powinien być przystosowany do wielkości pomieszczenia kotłowni: wysokość 308 cm, powierzchnia 12,8 m2, wymiary: szerokość 270 cm, długość 570 cm. Odległość pomiędzy budynkami Muzeum Przyrody i Ośrodka Edukacji Ekologicznej wynosi: 23,6 m. Pożądane parametry kotła c.o.: moc znamionowa 200 kW zakres mocy od 60 do 200 kW max temperatura pracy 85ºC pojemność wodna 920L min. ciąg kominowy 20 przyłącze instalacji 3 przyłącze komina 250 mm masa kotła c.o. 2000kg Projekt wykonawczy wraz z kalkulacją cen należy sporządzić w dwóch w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

2. Demontaż wyłączonego z eksploatacji kotła c.o. z oprzyrządowaniem, wraz z jego przetransportowaniem i zezłomowaniem (na potwierdzenie zutylizowania kotła c.o., Zamawiający wymaga potwierdzenia w postaci dokumentu o zezłomowaniu) chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o dalszym wykorzystaniu lub przekazaniu inne jednostce.

3. Dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła c.o. stalowego ze stali nierdzewnej o mocy znamionowej ok. 200 kW, z automatyką połączeniową i adaptacją rozdzielacza, którego podstawowym paliwem jest pellet. Kocioł wyposażony w automatyczny palnik dozujący paliwo do komory paleniskowej jak również w zastępczy ruszt wodny umożliwiający alternatywne spalanie paliw stałych ( węgiel- drewno). Używanie drugiego paleniska na węgiel-drewno nie może wiązać się z obniżeniem możliwości grzewczych kotła w stosunku do paleniska pellet. Wymagany fabryczny palnik pelletowy z wewnętrznym ślimakowym podajnikiem paliwa, tego samego producenta co kocioł. Nowy kocioł montowany będzie w obecnie eksploatowanej kotłowni. Fabrycznie nowy kocioł musi być wyposażony w kompletną aparaturę kontrolno - pomiarową i zabezpieczającą. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych na okres co najmniej 10 lat. Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest dokumentacja techniczno - ruchowa fabrycznie nowego kotła z instrukcją obsługi kotła w języku polskim. Kocioł powinien posiadać niniejsze wyszczególnione certyfikaty: - oznaczenie znakiem CE stanowiące potwierdzenie, iż kocioł spełnia wymagania dyrektyw i powiązanych z nimi norm europejskich, - deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie przez kocioł wymagań obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa obsługi. Oferowane urządzenia muszą spełniać wszelkie wymagane prawem normy bezpieczeństwa.

4. Wymiana rurociągu ciepłowniczego ok. 25 mb wraz z utylizacją istniejącego rurociągu ciepłowniczego.

5. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, informacji oraz wyników badań dla potrzeby zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego wbudowanych urządzeń, które tego wymagają zgodnie z ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. O dozorze technicznym ( Dz. U. Z 2000r. Nr 122 poz 1321 z późn. zm.) . Doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego urządzeń, umożliwiającego rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego przez Wykonawcę. Przygotowanie technicznie urządzenia do badania odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia upoważnionego pracownika, który będzie obecny podczas odbioru przez inspektora UDT. Wszelkie koszty związane z ustaleniami, odbiorem przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w dwóch etapach: Etap I - wykonanie projektu Etap II obejmuje demontaż zużytego kotła c.o., wymianę rurociągu ciepłowniczego, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła c.o. wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, przeszkolenie pracowników i przygotowanie do procedury odbioru, na podstawie której sporządza się protokół odbioru.

8. Zamawiający odmówi odbioru jeżeli wykonanie zamówienia nie będzie odpowiadało wymaganiom stawianym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub cechom technicznym określonym w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający odmówi kompleksowego odbioru, gdy podczas przeprowadzonej procedury odbioru stwierdzi wady techniczne lub jakościowe.

9. Po wykonaniu całości zamówienia i sporządzeniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi fakturę VAT. Należność Wykonawcy, oparta na fakturze, zostanie przelana na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty sprzedaży.

10. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.

11. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się również w okresie gwarancji (36 miesięcy) dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych.

12. Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonych urządzeń wykonane zgodnie z zaleceniami co do czasu i trybu zawartymi w dokumentacji producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy. Termin przeglądów serwisowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 13. Zamawiający zapewni front robót oraz w miarę swoich możliwości pomoc przy pracach fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu co do rodzaju i zakresu prac..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  44.62.12.20-7, 51.00.00.00-9, 71.21.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, i w tym względzie wykażą , że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem upływu ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym czasie wykonali co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem stanowiący przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 1/2 ceny ofertowej brutto każda.
    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
    - próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.muzeum-drozdowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Muzeum Przyrody w Drozdowie Ul. Główna 38 18-421 Piątnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  06.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie Ul. Główna 38 18-421 Piątnica.
IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki:

SIWZ

Załącznik A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Wzór formularza oferty

Additional information