MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piątnica: Wymiana małej architektury parkowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 129353 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81 , faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana małej architektury parkowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana małej architektury parkowej, tj. 40 ławek, 10 koszy na śmieci, 13 latarni parkowych na nowe oraz roboty budowlane w zakresie wymiany kabli zasilających oświetlenie parkowe, wymiany szafki z wyłącznikiem oświetlenia w ścianie budynku oraz zainstalowania tablicy odbiorów zewnętrznych w pomieszczeniu dyżurki, doprowadzenia zasilania altanki oraz montażu 2 małych rozdzielni z gniazdami w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z projektem budowlanym przebudowy oświetlenia zewnętrznego i budowy zasilania altanki i gniazd 230V na terenie parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2, 45.31.10.00-0, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9, 31.52.72.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • - Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy oświetlenia zewnętrznego), z których co najmniej jedna - to robota o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, określone przepisami Prawa budowlanego tj, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych . Ponadto kierownik robót budowlanych musi mieć odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 150 poz.1579).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Tabela elementów scalonych, sporządzona wg wzoru, stanowiącego zał nr 1a do SIWZ i zgodnie z zaleceniami, opisanymi w Rozdziale XII pkt. 6 SIWZ - na potrzeby rozliczenia Projektu. 2)W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego - lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: -zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, -jeśli z powodu zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy (działania siły wyższej bądź okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć a w szczególności gdy wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prawidłowe i terminowe wykonanie zleconych prac) nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeum-drozdowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe jest prowadzone w ramach realizacji projektu Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie, zarejestrowanego pod Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

SIWZ

Zał. Nr 1 - wzór oferty

Zał. Nr 1a - tabela elementów scalonych

Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 4 - wiedza i doświadczenie

Zał. Nr 5 - potencjał kadrowy

Zał. Nr 6 - wzór umowy

Zał. Nr 7a - opis techniczny elementów

Zał. Nr 7b - projekt budowlano-wykonawczy

Zał. Nr 7b - plan sytuacyjny

Zał. Nr 7b - schemat zasilania

Zał. Nr 7b - rozdzielnica

Zał. Nr 7b - instal. elektryczne w altanie

Zał. Nr 8 - przedmiar

Zał. Nr 9 - STWiOR

 


Additional information