MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego: Zakup małych hal namiotowych.
Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1.została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego oferta firmy:
Dagmara Bochenek
GRIMAR
ul. Przyjaźni 1/18
42- 500 Będzin
z ceną 85 731,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

1. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Numer oferty

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców

Liczba pkt w kryterium

cena

1.

HALTEC

Hale Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 151/153

62 052 Komorniki

-----------

2.

 

Dagmara Bochenek

GRIMAR

ul. Przyjaźni 1/18

42-500 Będzin

100,00

3.

Anna Ługowska

P.P.U.H. HALE NAMIOTOWE Anna Ługowska

ul. Poligonowa 28A

18-400 Łomża

79,57

Podpisała:

DYREKTOR Muzeum Przyrody w Drozdowie mgr Anna Archacka

 

logotyp

Additional information