MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  • Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na :” Odnowienie elewacji .Etap II –  remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie:
  • W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  Osi 3.”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój wsi.
  • Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759  z późń. zm. zwanej dalej uPZP) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Parafię Rzymskokatolicką w Drozdowie  oferta firmy:
  •  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. 00-382 Warszawa ul. Solec 103 z ceną brutto:  183 929,72zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – spośród ofert nieodrzuconych - jako najkorzystniejsza i  w jedynym kryterium najniższa cena brutto -100% w skali punktowej od 0-100pkt otrzymała w ocenie maksymalną ilość  100 punktów.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację


Numer oferty Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców Ocena w pkt/Uwagi
1. Katarzyna Perkowska LIMAK Firma Budowlano -Handlowa Warszawa ul. Narwik 8 lok.30 01-471 Warszawa 72,20 pkt
2. Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J.Wszeborowski 18-400 Łomża ul. Al. Piłsudskiego 82 63,64 pkt
3. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. 00-382 Warszawa ul. Solec 103

100,00  pktAdditional information