MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie – opracowanie dokumentacji technicznej” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury” oraz Starostwa Powiatowego w Łomży o wartości szacunkowej ok. 50 tys. zł. Przedsięwzięcie dotyczy przygotowania: projektów budowlanych oraz wykonawczych remontu elewacji zewnętrznej budynku, wymiany dachu oraz koncepcji i projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania otoczenia budynku z parkingiem wewnętrznym wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na opracowanie i przeprowadzenie w/w postępowania ”, została wybrana oferta Andrzeja Wiśniewskiego zamieszkałego w Choroszczy..

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.


Anna Archacka
Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie


Drozdowo, 26.03.2015 r.

Additional information