MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 348136-2013 z dnia 2013-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Głównej 38, działka nr 696,... Termin składania ofert: 2013-09-06


Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie Numer ogłoszenia: 187513 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348136 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Głównej 38, działka nr 696, gm. Piątnica. Zadanie obejmuje:1. Wykonanie projektu na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w którym znajduje się pomieszczenie kotłowni i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej mającej na celu pokrycie zapotrzebowania ciepła technologicznego dla 3 budynków (Muzeum Przyrody, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ośrodek Zdrowia) oraz wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiającego. Wizja lokalna wymagana jest ze względu na charakter budynku, w którym znajduje się pomieszczenie kotłowni w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac. W przypadku braku wizji lokalnej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i za złe oszacowane oświadczenie woli Wykonawcy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Wizji należy dokonać w obecności pracownika Muzeum Przyrody w Drozdowie po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Gabarytowo kocioł c.o. powinien być przystosowany do wielkości pomieszczenia kotłowni: wysokość 308 cm, powierzchnia 12,8 m2, wymiary: szerokość 270 cm, długość 570 cm. Odległość pomiędzy budynkami Muzeum Przyrody i Ośrodka Edukacji Ekologicznej wynosi: 23,6 m. Pożądane parametry kotła c.o.: moc znamionowa 200 kW zakres mocy od 60 do 200 kW max temperatura pracy 85ºC pojemność wodna 920L min. ciąg kominowy 20 przyłącze instalacji 3 przyłącze komina 250 mm masa kotła c.o. 2000kg Projekt wykonawczy wraz z kalkulacją cen należy sporządzić w dwóch w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF. 2. Demontaż wyłączonego z eksploatacji kotła c.o. z oprzyrządowaniem, wraz z jego przetransportowaniem i zezłomowaniem (na potwierdzenie zutylizowania kotła c.o., Zamawiający wymaga potwierdzenia w postaci dokumentu o zezłomowaniu) chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o dalszym wykorzystaniu lub przekazaniu inne jednostce. 3. Dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła c.o. stalowego ze stali nierdzewnej o mocy znamionowej ok. 200 kW, z automatyką połączeniową i adaptacją rozdzielacza, którego podstawowym paliwem jest pellet. Kocioł wyposażony w automatyczny palnik dozujący paliwo do komory paleniskowej jak również w zastępczy ruszt wodny umożliwiający alternatywne spalanie paliw stałych ( węgiel- drewno). Używanie drugiego paleniska na węgiel-drewno nie może wiązać się z obniżeniem możliwości grzewczych kotła w stosunku do paleniska pellet. Wymagany fabryczny palnik pelletowy z wewnętrznym ślimakowym podajnikiem paliwa, tego samego producenta co kocioł. Nowy kocioł montowany będzie w obecnie eksploatowanej kotłowni. Fabrycznie nowy kocioł musi być wyposażony w kompletną aparaturę kontrolno - pomiarową i zabezpieczającą. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych na okres co najmniej10 lat. Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest dokumentacja techniczno - ruchowa fabrycznie nowego kotła z instrukcją obsługi kotła w języku polskim. Kocioł powinien posiadać niniejsze wyszczególnione certyfikaty: - oznaczenie znakiem CE stanowiące potwierdzenie, iż kocioł spełnia wymagania dyrektyw i powiązanych z nimi norm europejskich, - deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie przez kocioł wymagań obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa obsługi. Oferowane urządzenia muszą spełniać wszelkie wymagane prawem normy bezpieczeństwa. 4. Wymiana rurociągu ciepłowniczego ok. 25 mb wraz z utylizacją istniejącego rurociągu ciepłowniczego. 5. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, informacji oraz wyników badań dla potrzeby zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego wbudowanych urządzeń, które tego wymagają zgodnie z ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. O dozorze technicznym ( Dz. U. Z 2000r. Nr 122 poz 1321 z późn. zm.) . Doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego urządzeń, umożliwiającego rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego przez Wykonawcę. Przygotowanie technicznie urządzenia do badania odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia upoważnionego pracownika, który będzie obecny podczas odbioru przez inspektora UDT. Wszelkie koszty związane z ustaleniami, odbiorem przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w dwóch etapach: Etap I - wykonanie projektu Etap II obejmuje demontaż zużytego kotła c.o., wymianę rurociągu ciepłowniczego, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła c.o. wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, przeszkolenie pracowników i przygotowanie do procedury odbioru, na podstawie której sporządza się protokół odbioru. 8. Zamawiający odmówi odbioru jeżeli wykonanie zamówienia nie będzie odpowiadało wymaganiom stawianym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub cechom technicznym określonym w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający odmówi kompleksowego odbioru, gdy
podczas przeprowadzonej procedury odbioru stwierdzi wady techniczne lub jakościowe. 9. Po wykonaniu całości zamówienia i sporządzeniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi fakturę VAT. Należność Wykonawcy, oparta na fakturze, zostanie przelana na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty sprzedaży. 10. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego. 11. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się również w okresie gwarancji (36 miesięcy) dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych. 12. Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonych urządzeń wykonane zgodnie z zaleceniami co do czasu i trybu zawartymi w dokumentacji producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy. Termin przeglądów serwisowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 13. Zamawiający zapewni front robót oraz w miarę swoich możliwości pomoc przy pracach fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu co do rodzaju i zakresu prac..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.62.12.20-7, 51.00.00.00-9, 71.21.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sanmet Sp.j. Muła, Al. Legionów 56, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86178,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105165,00
  • Oferta z najniższą ceną: 105165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105165,00
  • Waluta: PLN.

Additional information