MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258902-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica
Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu i dostawa transportem własnym fabrycznie
nowego instrumentu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zakup
instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez Muzeum Przyrody w...
Termin składania ofert: 2013-07-23


Piątnica: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu
Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 367010 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 258902 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421
Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 100. rocznica urodzin Witolda
Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu i
dostawa transportem własnym fabrycznie nowego instrumentu do Dworu Lutosławskich Muzeum
Przyrody w Drozdowie. Zakup instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez Muzeum
Przyrody w Drozdowie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na dofinansowanie
projektu pod nazwą Rozwój infrastruktury kultury, nazwa priorytetu Infrastruktura kultury, nazwa
zadania: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich
Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zamówienie obejmuje w szczególności zakup i dostawę
instrumentu muzycznego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1, 37.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zakup instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez
Muzeum Przyrody w Drozdowie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy
na dofinansowanie projektu pod nazwą Rozwój infrastruktury kultury, nazwa priorytetu
Infrastruktura kultury nazwa zadania: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego zakup
fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Propianoforte sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki - Dąbrowa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78354,48
Oferta z najniższą ceną: 54990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78354,48
Waluta: PLN.

Additional information