MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania:


- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie – opracowanie dokumentacji technicznej” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury” oraz Starostwa Powiatowego w Łomży o wartości szacunkowej ok. 50 tys. zł. Przedsięwzięcie dotyczy przygotowania: projektów budowlanych oraz wykonawczych remontu elewacji zewnętrznej budynku, wymiany dachu oraz koncepcji i projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania otoczenia budynku z parkingiem wewnętrznym wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
4) Przewidywany termin rozpoczęcia zadania: kwiecień 2015.
5) Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania w trakcie trwania postępowania bez podania przyczyn.
7) Wymagania dla Wykonawcy:
a) doświadczenie w realizacji zadań, którego treścią jest przedmiot zapytania w szczególności dotyczących przeprowadzenia postępowań na opracowanie dokumentacji projektowych
b) posiadanie odpowiednich kwalifikacji umożliwiających właściwe wykonanie zlecenia – min 5- letnie doświadczenie związane przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8) Osoba do kontaktu: Barbara Turowska, tel. 86 219-20-81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9) Do oferty należy dołączyć dokumenty, np. cv, potwierdzające kwalifikacje określone w niniejszym zaproszeniu.
10) Zamawiający dokonując wyboru wykonawcy weźmie pod uwagę oferowaną cenę, a także kwalifikacje i doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym zaproszeniu.
11) Miejsce oraz termin składania oferty: oferty (podana cena brutto) należy składać:
a) listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, pokój działu oświatowego
b) faksem 86 219-20-81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) w terminie do dnia 25 marca 2015 r.

Zgłoszenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikowanie danych w mediach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

 

Additional information