MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie" realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury" o wartości szacunkowej 100 tys. zł.

2) Przedsięwzięcie dotyczy przygotowania dokumentacji: koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji aranżacji wystaw, dokumentacji technicznej poszczególnych instalacji branżowych siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3) W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
a) opracowania dokumentacji konkursowej od strony formalno – prawnej na koncepcję funkcjonalno-użytkową i aranżacje wystaw, a następnie:
b) przeprowadzenie postępowania o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej szczegółowych projektów koncepcji i aranżacji oraz wykonanie projektów z branż: elektryka, c.o., wod-kan., wentylacja wraz z przedmiarami i kosztorysami i specyfikacjami technicznymi
4) Przewidywany termin rozpoczęcia dzieła: marzec 2014.
5) Rodzaj zatrudnienia: umowa o dzieło.
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania w trakcie trwania postępowania bez podania przyczyn.
7) Wymagania dla wykonawcy:
a) doświadczenie w realizacji zadań, którego treścią jest przedmiot zapytania w szczególności dotyczących przeprowadzenia postępowań na opracowanie dokumentacji projektowych
b) posiadanie odpowiednich kwalifikacji umożliwiających właściwe wykonanie zlecenia – min 5- letnie doświadczenie związane przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8) Osoba do kontaktu: Barbara Turowska, tel. 86 219-20-81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9) Do oferty należy dołączyć dokumenty, np. cv, potwierdzające kwalifikacje określone w niniejszym zaproszeniu.
10) Zamawiający dokonując wyboru wykonawcy weźmie pod uwagę oferowaną cenę, a także kwalifikacje i doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym zaproszeniu.
11) Miejsce oraz termin składania oferty: oferty należy składać:
a) listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, pokój działu oświatowego
b) faksem 86 219-20-81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

 

 

 

Additional information