MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:  Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie realizowanego w ramach projektu "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.05.02.00-20 - 069/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego oferta firmy:

Zakład Rzemieślniczy
Remontowo-Budowlany
Andrzej Pasterkiewicz
ul. Zwycięzców 27
07-410 Ostrołęka
z ceną 603 930,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru  ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

Załącznik do pobrania

Additional information