MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 • Odnowienie elewacji. Etap II - remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie
  Numer ogłoszenia: 18444 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 50, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 0-86 219 20 29.

 • - Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-drozdowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościół rzymskokatolicki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowienie elewacji. Etap II - remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odnowienie elewacji .Etap II - remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie Remontowi podlega elewacja kościoła w zakresie: -Wykonania przygotowanie powierzchni tynków ( skucie tynków uszkodzonych, impregnacja środkami mineralnymi, wykonanie tynków renowacyjnych, rekonstrukcja uszkodzonych detali, wykonanie tynków ciągnionych - gzymsów, naprawa i wymiana uszkodzonych obróbek z blachy miedzianej ,gruntowanie przez krzemianowanie powierzchni starych tynków ) pod 3 x malowanie farbami silikatowymi Keim -Palette Exclusiv z wyodrębnieniem kolorystycznym pilastrów ,attyk, portali, gzymsów, obwiedni okien, i drzwi i wszystkich detali architektonicznych. 1) - Fronton z wieża nad kruchtą - powierzchnia .239,89m2 ; pilastry 25,49m2 ,portal drzwi gł- 37,68 m2; ; gzyms arkadkowy - 82,80m2; gzyms na rozecie -6,40m2; obwiednie okien okrągłych i ościeża rozetek -12,57m2 ; kolumny 26,37m2+ 5,0m2+ 5,42 m2= 36,79m2 ;łuki nad kolumnami -6,59m2; gzyms arkadowy wieżyczki nad kruchta z gzymsem zwieńczającym - 8,59 m2 2) - Ściany boczne - powierzchnia 394,00m2; pilastry 53,00m2; obwiednie okien 10,56m2; gzyms-27,65m2; ościeża okienne -7,45m2; obwiednie drzwi bocznych -4,0m2 3) - - ściana tylna od strony prezbiterium - powierzchnia - 263,00m2; gzyms arkadkowy- 10,00 m2; ościeża okien 21,00 m2 ; 4) - wieża dzwonna powierzchnia - 353,00 m2; gzyms arkadowy - 23,46m2 ; obwiednie i ościeża okien- 47,10m2 5) - montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15m na wieży do 20 m - o pow.1442,64 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do 03.03.2011. do godz. 11:00 .

III.2) ZALICZKI

 • - Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań ,których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca wykaże ,że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzy roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (remont elewacji budynków zabytkowych z wykonywaniem tynków renowacyjnych ) ; z których jedna musi być o wartości brutto min.150 000,00 zł i a dwie o wartości brutto min. 50 000,00 zł.
 •  
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca winien dysponować co najmniej następującym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia : Rusztowania rurowe o pow. 500 m2 .
 •  
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca wykaże ,że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie dla kierownika budowy, kierowników robót i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży, tj.: Kierownik budowy musi posiadać: Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy przy realizacji robót budowlanych polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich elewacji obiektów zabytkowych. Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca wykaże ,że : 1) posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200 000,00 zł, tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ubezpieczyciel (tj. po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  •  
  • - wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
  •  
  • - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 • - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 •  
 • - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 •  
 • - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 • - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  
  • - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  •  
  • - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •  
  • - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •  
  • - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •  
  • - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  
 • - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  
 • - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy uproszczone

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić na poniższych warunkach: 1) konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działania sił wyższych, zmianę zakresu robót, okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej b) w sytuacji działania szczególnie niekorzystnych czynników atmosferycznych. c) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w sferze przekazywanego Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków powstałych w strefie robót, Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu za zgodą Zamawiającego o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) wystąpią roboty zamienne wynikające z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej - ceny netto umowy. 3) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT. 4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersję harmonogramu 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 6) zmiany technologiczne ze względu na: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 7) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum-drozdowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Parafia Rzymskokatolicka w Drozdowie ul. Główna 50 18-421 Piątnica sekretariat parafii.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2011 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, adres: Parafia Rzymskokatolicka w Drozdowie ul. Główna 50 18-421 Piątnica sekretariat parafii.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Osi 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 Odpowiedź na pytania dotyczące remontu elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie udzielona dnia 25.02.2011:

Plik do pobrania


Odpowiedź na pytania dotyczące remontu elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie udzielona dnia 01.03.2011:

Plik do pobraniaZałączniki do pobrania:

SIWZ

zał. nr 1 - wzór oferty

zał. nr 2 - warunki

zał. nr 3 - oświadczenie

zał. nr 4 - doświadczenie

zał. nr 5 - potencjał kadrowy

zał. nr 6 - potencjał techniczny

zał. nr 7 - wzór umowy

zał. nr 8.1 - projekt

zał. nr 8.2 - projekt

zał. nr 8.3 - projekt

zał. nr 8.4 - STWiOR

zał. nr 8.5 - zakres robót

zał. nr 9 - przedmiar

zał. nr 10 - kopia pozwolenia WUOZ

zakres robot charakterystyka do przedmiaru

Additional information