MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

BADANIA TERENOWE

Badania terenowe prowadzone są przez pracowników Muzeum od początku istnienia placówki. W dotychczasowej historii instytucji były to m.in. prace z zakresu nauk przyrodniczych – zoologi i botaniki.
Koncentrowały się w dolinie środkowej Narwi. Na tym terenie wykonano szereg prac badawczych mających na celu poznanie i objęcie trwałą ochroną walorów przyrodniczych regionu. W terenie podjęto także prace dotyczące historii. Na obszarze powiatu łomżyńskiego dokumentowane są relacje świadków historii oraz unikatowe formy twórczości związane z dziedzictwem ziemiańskim.

 Badania terenowe

GROMADZENIE ZBIORÓW

Zbiory Muzeum tworzą głównie materiały botaniczne i zoologiczne gromadzone w celach naukowych oraz dydaktycznych. W nieznacznej części to dary miłośników przyrody, historii i rodziny Lutosławskich oraz zakupy. Dzielą się na zbiory naukowe, inwentarzowe oraz pomocnicze, a także archiwalia. Ogólna liczba wszystkich eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum wynosi około 7 tysięcy pozycji.

Gromadzenie zbiorów

WYSTAWY CZASOWE

Pierwsza wystawowa czasowa została otwarta w 1985 r. Wówczas zgromadzone zbiory ornitologiczne zaprezentowano w salach wystaw czasowych Muzeum Okręgowego w Łomży. Ekspozycja była próbą ukazania ptaków i problemów ornitologicznych Kotliny Biebrzańskiej. Organizatorzy mieli nadzieję, że wystawa przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o ptactwie występującym na tym unikalnym terenie.

 wystawa czasowa

OTWARCIE PIERWSZYCH WYSTAW STAŁYCH

W 1986 r. miało miejsce uroczyste otwarcie dla zwiedzających Muzeum pierwszych wystaw stałych. Były to ekspozycja historyczna poświęcona wystrojowi wnętrz „Salon dworski” oraz przyrodnicza „Trofea łowieckie”. Pozostałe wystawy stałe tworzące cykl wystawowy pt. „Przyroda Kotliny Biebrzańskiej” udostępniono w 1989 r. Tworzą go: „Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej”, „Ptaki środowisk bagiennych”, „Batalion – ptasi symbol Bagien Biebrzańskich”, „Ssaki Kotliny Biebrzańskiej”oraz „Łoś – król Bagien Biebrzańskich”. Scenariusze tych wystaw przygotowali pracownicy Muzeum.

Otwarcie wystaw

Additional information