MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Regulamin monitoringu wizyjnego

w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) 

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie, określa prawa podmiotu danych, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia i możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, tel. 86 219 20 81.

2. Inspektor Ochrony Danych - Andrzej Kondraciuk. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 3

1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

2. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego przetwarzamy na podstawie  art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259 ze zm.).

3. Infrastruktura Muzeum Przyrody w Drozdowie objęta monitoringiem wizyjnym to:

a) teren posesji w rejonie wejścia głównego do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, teren parkingu, teren przylegający do parku od strony południowej oraz teren składowiska opału;

b) kamery rejestrujące zdarzenia w rozdzielczościach umożliwiających identyfikację osób przebywających w strefie monitoringu oraz numery tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się na terenie parkingu;

c) urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym wraz z okablowaniem.

4. Wejścia na teren Muzeum Przyrody w Drozdowie (brama główna, furtka) oznakowane są piktogramem kamery oraz klauzulą o następującej treści:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) (dalej RODO), uprzejmie informujemy iż:

Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu, jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica.

Monitoring wizyjny Muzeum Przyrody w Drozdowie stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisach uszczegółowiających art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy.

System monitoringu Muzeum Przyrody w Drozdowie składa się z czterech kamer obejmujących monitoringiem obszar na zewnątrz budynków siedziby muzeum.

Zapisy monitoringu przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, przez okres nieprzekraczający 15 dni.

Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być wyłącznie uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pełna informację dotyczącą monitoringu wizyjnego dostępna jest na stronie internetowej Muzeum Przyrody w Drozdowie pod adresem: http://www.muzeum-drozdowo.pl  (zakładka Ochrona Danych) oraz w siedzibie Muzeum.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. Kamery oznakowane są piktogramem kamery z napisem „Obiekt monitorowany”.

5. Rejestrator znajduje się w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

6. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego są dyrektor oraz upoważniony pracownik Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§ 4

1. Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika.

2. Nie obejmuje się monitoringiem miejsc, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w tym pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni.

3. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Muzeum nie udostępnia nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 5

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

4. W systemie monitoringu obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.

5. Okres przechowywania nagrań wynosi ok. 30 dni. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie danych na dysku urządzenia rejestrującego obraz.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków osób fizycznych lub ww. organów, w przypadkach, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

§ 7

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Administratora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w biurze Muzeum Przyrody w Drozdowie, w terminie do 29 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia nagrania ze względu na jego możliwe usunięcie z dysku rejestratora. Wniosek musi zawierać datę, przybliżony czas zdarzenia, miejsce (np. parking).

§ 8

1. Administrator sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały.

2. Kopia przechowywana jest w specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

3. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych (np.: kamera 3);

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

4. Kopia nagrania zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku przez osobę zainteresowaną.

§ 9

Obowiązek informacyjny osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych zamieszczonych przy wejściach na teren Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz na stronie internetowej (http://www.muzeum-drozdowo.pl, zakładka Ochrona danych), w związku z art. 14 ust.5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 10

Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania upoważnienia przez Administratora.

§ 11

Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora.

§ 12

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Additional information