MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymało Nagrodę II stopnia w XXX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Kapituła powołana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w Łomży z przewodniczącym prof. Antonim Dudkiem uhonorowała drozdowską placówkę za „umiejętne łączenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego z ochroną dziedzictwa kulturowego”.

Jest to ważne ogólnopolskie wyróżnienie dla powołanej w 1984 roku instytucji, która zajmuje się dwiema dziedzinami działalności: przyrodą i historią, kultywuje pamięć o historii rodu Lutosławskich i zajmuje się popularyzacją dziejów oraz dorobku twórczego ziemian z Drozdowa jak również ziemiaństwa związanego z regionem, prowadzi działalność wydawniczą, gromadzi zbiory, prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje przyrodnicze i historyczne oraz udostępnia zwiedzającym wystawy stałe oraz czasowe stale poszerzając swoją ofertę. Siedziba Muzeum, czyli dworek Lutosławskich jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.

Działalność drozdowskiej placówki wiąże się z realizacją ogromnie ważnych celów społecznych takich jak pogłębianie wiedzy przyrodniczej i kreowanie postaw proekologicznych, umacnianie tożsamości kulturowej Polaków oraz zwiększanie znajomości polskiej kultury i historii w myśl dewizy „Cudze znać dobrze, swoje obowiązek”.

Przez dotychczasowe 35 lat istnienia Muzeum Przyrody w Drozdowie, od 20 lat prowadzone przez Powiat Łomżyński, zrealizowało szereg działań wydawniczych, naukowych i popularyzatorskich. Jednym z przykładów są Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej (5 edycji) – cykliczne zjazdy potomków rodzin ziemiańskich, którym towarzyszą konferencje naukowe poświęcone historii ziemian oraz będące ich pokłosiem wydawnictwa pokonferencyjne.

Do chwili obecnej nasza instytucja wydała 33 pozycje książkowe z obu dziedzin.

Muzeum zgromadziło także obszerną „Bibliotekę Lutosławskich” – prawdopodobnie największy w kraju księgozbiór łączący w jedno książki i artykuły autorstwa przedstawicieli rodu z Drozdowa; pozycje jakie powstały na przestrzeni ostatnich stu kilkudziesięciu lat, aż do chwili obecnej. Zbiór liczący ponad 100 unikatowych książek i czasopism jest pomocny naukowcom oraz studentom.

Muzeum Przyrody w Drozdowie zajmuje się badaniami botanicznymi i analizą stanu środowiska naturalnego. Zorganizowało dotychczas 15 ogólnopolskich konferencji naukowych z obu dziedzin, przykładowo sesję „Awifauna dorzecza Narwi oraz dolnego Bugu” (1994), „Lutosławscy w kulturze polskiej” (1996), „Sofia Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru” (2011), „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego” (2013) czy „Gleba – najbogatsze środowisko życia. Co jej zagraża i jak ją chronić” (2014). Ważnym, ogólnopolskim cyklicznym wydarzeniem są Dni Akwarystyki. W latach 2008-2019 odbyło się jedenaście edycji wydarzenia, które na dobre wpisało się w kalendarz najważniejszych krajowych imprez związanych z akwarystyką. Innym przykładem cyklicznego wydarzenia, które jest ważną inicjatywą w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczej są Dni Ziół Narwiańskich (dotychczas 5 edycji) - spotkania poświęcone znaczeniu i zastosowaniu wybranych ziół połączone z prelekcjami, pokazami przygotowania produktów ziołowych oraz degustacją potraw.

Placówka prowadzi edukację historyczną oraz przyrodniczą dzieci i młodzieży poprzez zajęcia oświatowe, wyprawy terenowe, lekcje i warsztaty. Muzeum udostępnia do zwiedzania stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, „Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej”, „Ptaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Ssaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Łoś Król Bagien Biebrzańskich”, ekspozycję akwarystyczną „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” oraz wystawę „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi”. W parku znajdują się „Ostoja drozdowska" - drewniana kładka umożliwiająca spacer przez teren podmokłego lasu łęgowego oraz „Ogród ziołowy” prezentujący kilkadziesiąt gatunków ziół krajowych.

Dodatkowo co roku instytucja organizuje średnio od 4 do 6 wystaw czasowych.

Średniorocznie Muzeum przyjmuje ok. 20 000 zwiedzających. Z 21 tematów lekcji muzealnych korzysta co roku ok. 2000 dzieci i młodzieży.

Misja życiowa patrona nagrody - Zygmunta Glogera, wybitnego Polaka, zafascynowanego głównie polską kulturą i historią, ale przecież i przyrodą oraz życiem w symbiozie ze środowiskiem naturalnym, znakomicie koresponduje z przyrodniczo-historyczną misją Muzeum Przyrody w Drozdowie.

W ramach Konkursu nagrodę I stopnia otrzymał profesor Aleksander Naumow z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a III stopnia reporterka Polskiego Radia Dorota Sokołowska.

Dziękujemy Społecznemu Stowarzyszeniu Prasoznawczemu STOPKA w Łomży oraz Kapitule Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera za docenienie wieloletniej kulturotwórczej i edukacyjnej roli Muzeum Przyrody w Drozdowie.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008

 

Additional information