MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001

W dniu 10 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Członkowie Rady pod przewodnictwem Sławomira Zgrzywy wysłuchali sprawozdania dyrektor Anny Archackiej. W odpowiedzi na pytania uzyskali informację dotyczącą utworzenia przez organ prowadzący, którym jest Powiat Łomżyński na bazie istniejącego Muzeum, Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodka Historyczno-Przyrodniczego w Drozdowie. Ponieważ było to ostatnie spotkanie Rady w tym składzie, z uwagi na koniec kadencji, podziękowano wzajemnie za kilkuletnią współpracę.

W skład Rady Muzeum wchodzili:

Sławomir Zgrzywa – Przewodniczący Rady Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie – były Wojewoda Łomżyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, obecnie pracownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży, historyk, znawca tematyki historii rodziny Lutosławskich; Honorowa Przewodnicząca Rady Krystyna Witkowska (†1937-2018) – nestorka rodu Lutosławskich, wnuczka Mariana Lutosławskiego, zaangażowana w dzieło propagowania dziedzictwa i historii zasłużonej dla kraju rodziny ziemian i twórców kultury; Maria Dziekońska – w momencie powołania Rady reprezentująca Urząd Gminy Piątnica jako Sekretarz Gminy, obecnie Wicestarosta Łomżyński; Zastępca Przewodniczącego Mariusz Sachmaciński – dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie; ksiądz kanonik Aleksander Suchocki – proboszcz parafii pw. świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie; Marcin Schirmer – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, historyk, autor książek na temat dziejów polskiej arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji; dr hab. Jolanta Marciniuk – prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząca badania w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin tejże uczelni; Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej podległego Muzeum Niepodległości w Warszawie, autor książek historycznych, publicysta; Marian Szymkiewicz – kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, ornitolog; dr Roman Pawlak związany z Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowy opiekun wystawy „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” w drozdowskim Muzeum; Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży; Elżbieta Gosk reprezentująca Starostwo Powiatowe w Łomży, od wielu lat zaangażowana w pracę wydziałów zajmujących się kulturą w strukturach wojewódzkich oraz powiatowych; Artur Piasecki nauczyciel reprezentujący Szkołę Podstawową w Drozdowie; Marta Dworak – wnuczka ostatniej właścicielki dworu w Drozdowie Marii Niklewiczowej.

Dyrektor Muzeum Anna Archacka w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Rady Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie w imieniu wszystkich pracowników Muzeum podziękowała za pomoc i merytoryczne wsparcie instytucji. Wskazała na zaangażowanie i pasję członków Rady związaną z dziejami ziemiaństwa, rodu Lutosławskich oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, która była dla kadry Muzeum czynnikiem zachęcającym i motywującym do dalszych badań, analiz i działań edukacyjnych.

Wyraziła nadzieję, że czteroletnia, wspólnie realizowana praca na rzecz dobrego funkcjonowania Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie będzie dla członków Rady – tak jak i pracowników Muzeum – czasem pozytywnie ocenionym i mile wspominanym.

  • 001
  • 002
  • 004
  • 005
  • 008

Additional information