MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Anna Archacka i Krystyna Witkowska

Anna Archacka i Krystyna Witkowska, wnuczka Mariana Lutosławskiego (fot. 4lomza.pl)

 

Anna Archacka, dyrektor Muzeum Przyrody-Dworu Lutosławskich w Drozdowie, otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2019/2020. W myśl podjętej w tej sprawie uchwały zarządu województwa została doceniona za: „rozwój i prestiż zarządzanej instytucji, która jest ważnym ośrodkiem edukacji przyrodniczej, historycznej i muzycznej w regionie.

Za 40 lat pracy zawodowej cechującej się charyzmą i zapałem do ratowania dziedzictwa, za tworzenie instytucji prężnej, o wielokierunkowej ofercie programowej, żywo reagującej na potrzeby środowiska”. – Otrzymane wyróżnienie utwierdza mnie w przekonaniu, że realizowany przez muzeum program działalności, tak ważny społecznie, został doceniony również przez Marszałka Województwa Podlaskiego – mówi Anna Archacka.

Anna Archacka, wcześniej pracująca w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży oraz jako pracownik kultury w strukturach samorządowych powiatu łomżyńskiego, została dyrektorem drozdowskiego muzeum w roku 2008, po niespodziewanej śmierci swego poprzednika Mirosława Grużewskiego.

– Obejmując funkcję dyrektora muzeum miałam określoną wizję funkcjonowania tej instytucji, która jest realizowana zarówno na polu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego ale też edukacji i upowszechniania kultury, w oparciu o tradycje tego miejsca – mówi Anna Archacka. – Ważnym  aspektem pracy jest również sukcesywne przywracanie należytego stanu technicznego i estetyki zabytkowego obiektu oraz jego otoczenia, w tym muzealnego parku. 

Jest to możliwe dzięki systematycznemu pozyskiwaniu środków z rozmaitych źródeł zewnętrznych.

– Jako jednostka kultury samodzielnie zrealizowaliśmy pięć projektów infrastrukturalnych z udziałem funduszy europejskich – mówi Anna Archacka. – Pozyskujemy też środki z wielu innych źródeł - krajowych, wojewódzkich, ministerialnych i sponsorskich. Otrzymywaliśmy wsparcie finansowe i akceptację Powiatu Łomżyńskiego i z tego miejsca chcę podziękować starostom łomżyńskim poprzednich i obecnej kadencji. Dziękuję pracownikom muzeum, którzy wnoszą swój talent i zapał w funkcjonowanie instytucji na jak najwyższym poziomie. Dzięki temu mogliśmy między innymi zrealizować budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej, rozpocząć prace remontowe i modernizacyjne zabytkowego dworu i XIX-wiecznej willi, zadbać o park muzealny, w tym zbudować ciekawą ścieżkę edukacyjną w niedostępnej jego części oraz wyposażyć instytucję w niezbędny sprzęt wystawienniczy i techniczny.

Dysponując niewielkim, ale bardzo kompetentnym zespołem pracowników Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie regularnie współpracuje też z instytucjami, naukowcami oraz artystami z całego kraju, co bardzo poszerza ofertę edukacyjną, naukową i kulturalną placówki. 

– Istotne było otwarcie się instytucji na stałą współpracę ze środowiskami naukowymi, twórczymi i artystycznymi, skupienie wokół muzeum ludzi z pewnym potencjałem, którzy mogą wzbogacić jego działalność merytoryczną – potwierdza dyrektor Archacka. – Są to uczelnie, jak choćby Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński i Białostocki, warszawska SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach, PWSIiP w Łomży czy uniwersytety muzyczne w Białymstoku, Warszawie i Bydgoszczy, ale też placówki i instytucje kultury: Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, Muzeum Regionalne w Siedlcach, ROK w Łomży, MDK-DŚT, Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, z którą realizowane są cykliczne koncerty w dworze Lutosławskich. Do tego grona należą też stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Fundacja Sztuk i Dialogu, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Polski Związek Łowiecki, parafia w Drozdowie i oczywiście harcerze. Zależy mi także na prezentowaniu osiągnięć uczniów szkół artystycznych, stąd regularna współpraca ze szkołami muzycznymi w Łomży i Zambrowie oraz szkołami podstawowymi w Jeziorku i Drozdowie oraz ponadpodstawowymi : I LO w Łomży oraz Zespołem Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Bardzo sobie też cenię współpracę z rodziną Lutosławskich, której kontakty z muzeum można określić jako bliskie. Otwarcie muzeum na różnorodne środowiska przyczyniło się do organizacji szeregu konferencji, spotkań, prezentacji i koncertów. Muszę też wskazać na działalność wydawniczą naszej instytucji, dzięki której zaistniało wiele ciekawych publikacji. 

Są szanse, że ta ożywiona, dotycząca rozlicznych obszarów, działalność już niebawem zostanie jeszcze bardziej poszerzona, ponieważ są plany wykupienia siedmiohektarowej działki naprzeciwko siedziby muzeum, kiedyś również należącej do Lutosławskich i stworzenia na tym terenie kolejnego obiektu. 

– Pierwotnie w skład posiadłości Lutosławskich wchodziły dwa dwory, tzw. „górny” i „dolny” – mówi Anna Archacka. – Starosta łomżyński czyni starania, mające na celu wykupienie nieruchomości po dworze „górnym”. Zgodnie z koncepcją Starostwa w części wykupionej mieściłoby się Muzeum Przyrody, a w dotychczasowej siedzibie znajdowałoby się Muzeum rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego.

 

Wojciech Chamryk

Źródło informacji: https://4lomza.pl/index.php?wiad=57609

 

Additional information