MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

1. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum-drozdowo.pl

2. Data publikacji strony internetowej: 28.02.2008

3. Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022 (aktualizacja systemu CMS do wersji 3.10.6 z wersji 3.9) oraz aktualizacja adresu kontaktwego e-mail

4. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

- nie wszystkie zdjęcia i galerie mają poprawne atrybuty opisu alternatywnego,

- na stronie internetowej nie są zamieszczane filmy z powodu parametrów technicznych strony,

- nie wszystkie pliki do pobrania są zgodne z ustawą, niektóre mogą być skanem dokumentu (wersja obrazu zapisana jako np. plik PDF, nie jest wtedy zgodna z czytnikiem dokumentów dla osób niepełnosprawnych).

5. Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

        - wersję kontrastową,
        - możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
        - wyróżnienie odnośników.

        2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie

1. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica Poduchowna

2. Osobą kontaktową jest administrator obiektu, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 219 20 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

Procedura składania skarg na brak dostępności

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, przesyłając wniosek na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

3. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć, w sposób opisany powyżej, skargę na takie działanie.

4. Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica

 2. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie posiada dwa budynki w których mieszczą się wystawy udostępniane zwiedzającym: budynek główny (XIX-wieczny dwór Lutosławskich), w którym wystawy udostępnione zwiedzającym mieszczą się na dwóch kondygnacjach: parterze i piwnicy; Ośrodek Edukacji Ekologicznej, w którym wystawy mieszczą się na jednym piętrze – parterze.

 3. Budynek główny nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach. Nie ma podjazdu oraz barierek dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach przy dwóch wejściach do budynku: głównym i ewakuacyjnym. W budynku nie ma windy lub podnośnika dzięki któremu zwiedzający z dysfunkcją ruchu poruszający się na wózkach lub osoby z dysfunkcją ruchu z trudnością pokonujący schody mogliby przemieszczać się między piętrami. Drogi poruszania się (głównie: zwiedzania wystaw) jeśli chodzi o szerokość korytarza i przejść na parterze oraz w piwnicy nie są w tym momencie dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach.

 4. Budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest dostosowany do osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach. Jest podjazd do wózków oraz przejścia i korytarze o odpowiedniej szerokości.

 5. W obu budynkach nie ma map dotykowych dla osób niewidomych.

 6. Toaleta dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach znajduje się w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W trakcie imprez plenerowych zwiedzający poruszający się na wózkach mogą także skorzystać z toalety typu toy-toy znajdującej się na terenie parku muzealnego.

 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ze względu na to, że na wystawach są prezentowane okazy taksydermiczne, dla których nie jest wskazana obecność zwierząt.

 8. Muzeum udostępnia na wszystkie wystawy stałe przewodniki audio z audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

 9. Przy posesji muzealnej naprzeciw bramy wjazdowej od Muzeum znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 10. Ścieżki w parku muzealnym umożliwiają poruszanie się po nim zwiedzającym z dysfunkcją ruchu poruszającym się na wózkach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 08.09.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 08.09.2021