Regulamin monitoringu wizyjnego

w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie, określa prawa podmiotu danych, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia i możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, tel. 86 219 20 81.

2. Inspektor Ochrony Danych - Zbigniew Biernacki. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 3

1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

2. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego przetwarzamy na podstawie  art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259 ze zm.).

3. Infrastruktura Muzeum Przyrody w Drozdowie objęta monitoringiem wizyjnym to:

a) teren posesji w rejonie wejścia głównego do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, teren parkingu, teren przylegający do parku od strony południowej oraz teren składowiska opału;

b) kamery rejestrujące zdarzenia w rozdzielczościach umożliwiających identyfikację osób przebywających w strefie monitoringu oraz numery tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się na terenie parkingu;

c) urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym wraz z okablowaniem.

4. Wejścia na teren Muzeum Przyrody w Drozdowie (brama główna, furtka) oznakowane są piktogramem kamery oraz klauzulą o następującej treści:

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem monitoringu wizyjnego jest Muzeum Przyrody w Drozdowie z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego przetwarzamy na podstawie  art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259 ze zm.).

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres ok. 30 dni.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Regulamin monitoringu wizyjnego jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Przyrody w Drozdowie pod adresem: http://www.muzeum-drozdowo.pl (zakładka Ochrona Danych) oraz w siedzibie Muzeum.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

4. Kamery oznakowane są piktogramem kamery z napisem „Obiekt monitorowany”.

5. Rejestrator znajduje się w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

6. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego są dyrektor oraz upoważniony pracownik Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§ 4

1. Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika.

2. Nie obejmuje się monitoringiem miejsc, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w tym pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni.

3. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Muzeum nie udostępnia nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 5

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

4. W systemie monitoringu obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.

5. Okres przechowywania nagrań wynosi ok. 30 dni. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie danych na dysku urządzenia rejestrującego obraz.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków osób fizycznych lub ww. organów, w przypadkach, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

§ 7

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Administratora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w biurze Muzeum Przyrody w Drozdowie, w terminie do 29 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia nagrania ze względu na jego możliwe usunięcie z dysku rejestratora. Wniosek musi zawierać datę, przybliżony czas zdarzenia, miejsce (np. parking).

§ 8

1. Administrator sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały.

2. Kopia przechowywana jest w specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

3. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych (np.: kamera 3);

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

4. Kopia nagrania zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku przez osobę zainteresowaną.

§ 9

Obowiązek informacyjny osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych zamieszczonych przy wejściach na teren Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz na stronie internetowej (http://www.muzeum-drozdowo.pl, zakładka Ochrona danych), w związku z art. 14 ust.5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 10

Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania upoważnienia przez Administratora.

§ 11

Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora.

§ 12

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.