MKiDN logoW ramach realizowanego zadania powstała dokumentacja techniczna, w skład której wchodzą projekty wykonawcze remontu elewacji zewnętrznej budynku, wymiany dachu oraz koncepcja i projekt wykonawczy zagospodarowania otoczenia budynku z parkingiem wewnętrznym wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami wykonania i odbioru robót.


Zadanie współfinansowane przez MKiDN w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Łomży.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"